Home Spirituality mahamrityunjay mantra-महामृत्युञ्जय मन्त्र

mahamrityunjay mantra-महामृत्युञ्जय मन्त्र

0

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ हौं जूं स: ॐ भूर्भुव: स्व: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ स्व: भुव: भू: ॐ स: जूं हौं ॐ !!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here